Skip to content

European Fruit Magazine

Halvering gebruik gewasbeschermingsmiddelen in 2030

De Europese Commissie heeft op woensdag 22 juni voorstellen aangenomen om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 met 50% te verminderen. De voorstellen van de Europese Commissie worden de komende tijd besproken door het Europees Parlement en de Europese Raad.
Het terugdringen van het gewasbeschermingsmiddelengebruik is een van de belangrijke pijlers van de Europese Farm to Fork-strategie, die de weg moet wijzen naar een duurzaam toekomstmodel voor de Europese landbouw en voedselproductie.
De doelstelling van 50% geldt voor de Europese Unie als geheel. De lidstaten krijgen de vrijheid om een eigen nationale doelstelling vast te leggen, waarbij rekening kan worden gehouden met de specifieke situatie van het betreffende land en de intensiteit van het gebruik. Het neemt niet weg dat de Europese Commissie kan ingrijpen wanneer zij het ambitieniveau te laag acht. Een reductie met 35% is sowieso de ondergrens.

Geïntegreerde gewasbescherming
De in de verordening opgenomen maatregelen moeten waarborgen dat alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen geïntegreerde gewasbescherming toepassen. Hierbij moeten eerst alternatieve, milieuvriendelijke methoden voor plaagpreventie en -bestrijding worden overwogen voordat chemische middelen kunnen worden gebruikt. De lidstaten moeten gewasspecifieke regels vaststellen, waarin wordt aangegeven welke alternatieven moeten worden gebruikt in plaats van chemische middelen.

Totaalverbod
De Europese Commissie wil tevens toe naar een totaalverbod op alle chemische bestrijdingsmiddelen in kwetsbare gebieden. Onder kwetsbare gebieden verstaat de Commissie stedelijk groen, waaronder openbare parken of tuinen, speeltuinen en scholen, maar ook recreatie- en sportterreinen, openbare paden, beschermde Natura 2000-gebieden en alle ecologisch kwetsbare gebieden die voor bedreigde bestuivende insecten in stand moeten worden gehouden.

Financiële steun
De Europese Commissie stelt de komende 5 jaar financiële ondersteuning beschikbaar om landbouwers te helpen de kosten te dragen en over te schakelen naar duurzame alternatieven, zoals plantenextracten en micro-organismen. Het aanbod van beschikbare biologische alternatieven en alternatieven met een laag risico moet worden uitgebreid en dat zal worden gestimuleerd.